Adatkezelés

 

Jogi nyilatkozat

A Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. – a továbbiakban kft. –, mint a www.sporthorgasz.eu honlap üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit, regisztrált használóit a személyes adatok kezelésével és az adatvédelemmel kapcsolatosan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően.

I. Adatvédelmi nyilatkozat

A 2011. évi CXII. törvény 3. § szerint:
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

1.        Adatkezelő
Név:    Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám:    Cg.16-09-011159
Adószám:    20799764-1-16
Székhely:    5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.
Cím.    5350 Tiszafüred, Örvényi út 46.
Telefon/fax:    06-59/352-273
Képviseli    Hegedüs Gábor ügyvezető igazgató

2.          Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII.  törvény

3. § (1)   Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
A fentiek /3. § (1) a) pontja/ alapján az érintett a honlap ezen tájékoztatójában rögzített feltételek megismerése alapján dönt arról, hogy a weblap szolgáltatásait igénybe veszi-e.
A honlap használatával Ön elfogadja a weblap használat feltételeit.
Amennyiben Ön nem ért egyet a honlap felhasználási feltételeivel, kérjük ne használja az oldalt.
3.           A www.sporthorgasz.eu honlapot
3.1.      az elektronikus hírlevél szolgáltatás kivételével a személyes adatok megadása nélkül lehet használni,
3.2.      az elektronikus hírlevél kézbesítése érdekében a regisztráció során nevet és valós e-mail címet szükséges megadni. Ezen személyes adatokat a kft. kizárólag a szolgáltatás teljesítése céljából gyűjti. A kft ezen adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek az Ön előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adja át. Ezen kötelezettségvállalás alól kivételt képeznek a nyomozó hatóságok, ügyészség, stb. által történt hivatalos hatósági megkeresések.
3.3. a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, feliratkozás dátuma, feliratkozás időpontja.

4.         Az adatkezelés célja kizárólag az elektronikus hírlevélhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.

5.         Az adatok törlése: Ön bármikor kérheti írásban személyes adatainak törlését, amelyet a 3 napon belül végrehajtunk. Ezúton hívjuk fel figyelmét arra, hogy az elektronikus Hírlevél szolgáltatást így nem, vagy csak új regisztrációt követően tudjuk biztosítani.

6.         A kft. az Ön adatait nem adja át adatfeldolgozást folytató harmadik félnek.

7.         A www.sporthorgasz.eu honlap külső weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaz. Ezen külső weboldalak adatkezelése a kft.-től független, emiatt azokért felelősséget nem vállalunk.

8.         Önnek, mint a honlap regisztrált felhasználóinak joga van a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékozódni. Írásbeli kérésére az adtakezelőnek – a kft.-nek – kötelező tájékoztatást adni kizárólag az Ön személyes adataival kapcsolatban, a kezelés jogalapjáról, céljáról, valamint arról, hogy kik, milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatait. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az info@sporthorgasz.eu e-mail címen kérhet tájékoztatást.

9.         Amennyiben véleménye szerint a www.sporthorgasz.eu honlap üzemeltetője megsértette az Ön személyes adtainak védelméhez fűződő jogát, jogorvoslati lehetőséggel élhet, a következők szerint:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
A Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) lehet élni.

II. Nyilatkozat szerzői jogvédelemről

A www.sporthorgasz.eu honlapon szereplő valamennyi dokumentum, tartalom, kép, stb. a kft. vagy harmadik fél szellemi alkotása, azokat felhasználni csak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI tv. rendelkezései szerint szabad.