Előnevelt ivadék beszerzés 2014 – Ajánlattételi felhívás

Társaságunk, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. a halállomány biztosítása érdekében, a szakigazgatási szervek által elfogadott, 2010-2015. évekre szóló Halgazdálkodási tervének megfelelően, a 2014. évre előírt előnevelt ivadék telepítését kívánja pályázat útján biztosítani.

 

Ajánlatkérő:

Neve:                                  Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhelye:                            5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.

Telephelye:                           5350 Tiszafüred, Örvényi út 46.

Adószám: 20799764-1-16

Cégjegyzékszám: 16-09-011159

Telefon/Fax:                          +36-59-352-273

E-mail:                                  info@sporthorgasz.eu

galne.maria@sporthorgasz.eu

 

I. ELJÁRÁS

A jelen eljárás – tekintettel annak becsült értékére – közbeszerzésnek nem minősülő beszerzési eljárás. Az ajánlattételi felhívás honlapunkon történő megjelentetésének időpontja: 2014. január 7. (www.sporthorgasz.eu)

II. A BESZERZÉS TÁRGYA, FELADATMEGHATÁROZÁS, BESZERZÉS IDŐPONTJAI

A beszerzés tárgya a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. évenkénti halasítási kötelezettségében foglalt ragadozó előnevelt ivadék beszerzése a következők szerint:

 

Beszerzés sorszáma

Halfaj

Korosztály

db

cm/db

Szállítás ideje

1.

Csuka

előnevelt ivadék

200.000

min. 3

2014.04.01 – 2014.04.20

2.

Csuka

előnevelt ivadék

200.000

min. 3

2014.04.25 – 2014.05.15

A szállítás az ajánlattevő feladata. Az egyes beszerzések szállítása minimum 2 tételben történik. Az egyes szállítási tételek maximális mennyisége ennek megfelelően 100 000 db. A két beszerzésre együtt és külön-külön is lehet ajánlatot tenni.

Az 1. beszerzési tétel szállításának kezdeti időpontja 2014. április 01., végső határideje 2014.04.20.

A 2. beszerzési tétel szállításának kezdeti időpontja 2014.04.25., végső határideje 2014. 05.15.

Az egyes szállítások között minimálisan 5 naptári napnak kell eltelni.

A szállítási helyszínek:

 • Tiszafüred
 • Poroszló
 • Abádszalók

 

Beszerzés sorszáma

Szállítási határidő

1.

2014. április 20.

2.

2014. május 15.

 

Az egyes helyszínekre kiszállítandó előnevelt ivadék mennyiségét az ajánlatkérő határozza meg.

Ajánlati ár megadás:

Az ajánlati ár megadása az 1/a., 1/b. számú mellékletekben rögzített felolvasólapok kitöltésével történik.

III. AZ AJÁNLATTEVŐVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK, IGAZOLÁSI MÓDOK

1. Pályázni kizárólag saját előállítású előnevelt ivadékkal lehet. Ennek megfelelően az ajánlattevő tevékenységi körébe kell, hogy tartozzon a halgazdálkodási tevékenység (TESZOR 0300). Ezek igazolása a 2. sz. melléklet aláírásával történik.
2. Az ajánlattevőnek legalább 3 éves szakmai tapasztalattal, valamint legalább 1 lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie. Ezen feltétel teljesüléséről az ajánlattevő nyilatkozatot ad (2. sz. melléklet).
3. Az ajánlattevőnek be kell tartania a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet előírásait a felhívás tárgyát képező ivadékok termelése és szállítása során. Az igazolás módja, cégszerűen aláírt nyilatkozat (2. sz. melléklet).
4. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, amennyiben a legutolsó 3 lezárt üzleti év közül legalább 1-ben
a.    pozitív mérleg szerinti eredménnyel rendelkezett. Igazolási mód az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet).
b.    pozitív adózott vállalkozói eredménnyel rendelkezett. Igazolási mód az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet).
5. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, amennyiben nincs köztartozása. Igazolási mód az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet).
6. Az ajánlattevő az ivadék életben maradásáért jótállással tartozik. Ennek megállapítása próbaláda kihelyezésével történik.
7. Az ajánlatkérő a teljes telepítés folyamatában nyilvánosságot kíván biztosítani, ezért az ajánlattevőnek kötelező biztosítani annak lehetőségét, hogy az ajánlatkérő munkatársai, valamint a horgászegyesületek által delegált tagok a halszállítmányok átvételénél jelen lehessenek, továbbá tűrni köteles, hogy a halszállítmányokat az előzőekben leírt személyek az ajánlattevő telephelyétől a telepítés helyéig végig kísérjék.
8. A szállítás összességében a két beszerzési tételre vonatkozóan minimum 4 tételben történik. Az egyes szállítmányok maximális mennyisége 100 000 db előnevelt ivadék.
9. A szállítás az ajánlatkérővel előzetesen egyeztetett időpontban történik. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szállítás pontos időpontját 3 naptári napos határidőn belül maga határozza meg.
10. A szállítás legkorábbi időpontja: 2014. április 1.

 

 

IV. AZ AJÁNLATTÉVŐVEL SZEMBENI KIZÁRÓ OKOK

 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben az ajánlattételi felhívás 2. számú mellékletében meghatározott kizáró okok fennállnak.
 2. Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki a valóságnak nem megfelelő információt ad meg az ajánlattételben.

V. EGYÉB FELTÉTELEK

 1. A felhívásban szereplő két tételre külön-külön is lehet ajánlatot tenni.
 2. A szállítás költségei az ajánlattevőt terhelik.
 3. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, az érvényes és befogadott ajánlat az ajánlatkérőt nem kötelezi szerződéskötésre.
 4. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerült összes költséget az ajánlattevő viseli.

VI. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE

Hivatalos név: Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.

Postai cím: 5350 Tiszafüred, Örvényi út 46.

Az ajánlatokat magyar nyelven, a fent megadott címre postai úton vagy személyesen 2014. február 3. 10.00 óráig lehet benyújtani.

A beadott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban csatolt és kitöltött mellékleteket.

 

VII. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

 1. Az ajánlatok tervezett elbírálási határideje: 2014. február 3. 14.00 óra
 2. Az ajánlatok bontása zártkörű. A bontásra az ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság által kerül sor.
 3. Az ajánlatok elbírálása beszerzési tételenként történik, a bírálat szempontja a legkedvezőbb ár.

 

VIII. EREDMÉNYHIRDETÉS

 1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2014. február 3.
 2. Az eredményhirdetésről készült jegyzőkönyvet honlapunkon tesszük közzé, a nyertes ajánlattevőt írásban értesítjük.

 

IX. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA

A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szolgáltatási szerződést köt. A szerződés tervezetét a 3. számú melléklet tartalmazza.

X. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2014. február 10.

XI. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

 1. A szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése forintban (HUF), az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolást követően, az Ajánlattevő által megfelelően kiállított számla alapján, a teljesítéstől számított 30 napon belül történik.
 2. Az Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít.
 3. Előleg kifizetésére nincs mód.

XII. EGYÉB INFORMÁCIÓK

 • Az ajánlatot cégszerűen aláírva 1 eredeti példányban kell benyújtani.
 • Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít, de bizonyos esetekben tisztázó kérdésekkel fordulhat az ajánlatevőhöz.
 • Az ajánlatot összefűzve kell benyújtani.
 • Az ajánlatot zárt borítékban kell az előírt határidőig eljuttatni az ajánlatkérőhöz.
 • Az ajánlatot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a következőket: „Ivadékbeszerzés-2014”, valamint azt, hogy „Az ajánlattételi határidőig felbontani tilos”.
 • A postai úton megküldött ajánlatot az ajánlatkérő abban az esetben tekinti határidőben beérkezettnek, ha a kézhezvételre az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül az ajánlat benyújtásának helyszínén.

A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:

– az 1/a., 1/b., 2. számú mellékletek kitöltve eredetiben aláírva. Letölthetők itt:

A 3. számú melléklet kitöltése nem szükséges:

További információk kérhetők:

Név: Gálné Gál Mária

Telefonszám: 06-59-352-273

illetve szakmai kérdésekben:

Név: Papp Gábor

Telefonszám: 06-59-352-273

 

Kelt: Tiszafüred, 2014. január 6.

 

 

Hegedüs Gábor

ügyvezető igazgató