Vážení rybáři!

Společně s Vámi bychom byli rádi, aby se početní stavy ryb v jezeře Tisza rozšiřovaly, aby sílila ochrana jezera a aby okolní prostředí bylo čistější a přitažlivější. Skutečný rybář loví ryby sportovním rybářským náčiním a regulérním způsobem a s rybami zachází šetrně. Během rybaření nezapomínejme na to, že i ryby jsou živými bytostmi, kterým nesmíme způsobovat zbytečné utrpení. Regulace (omezení) jsme zavedli jen v takové míře, které slouží pro udržitelnost stavu ryb.
Pomáhejte nám, aby rybaření pro co nejvíce rybářů znamenalo lov ryb prováděný sportovním rybářským náčiním a sportovním způsobem, šetrné zacházení s rybami, kultivované prožití volného času, relaxaci v přírodě a také uchování vodního prostředí a přirozeného prostředí pobřežních pozemků. Staňte se v tomto úsilí našimi partnery, požádejte nás o pomoc. POkud zjistit cokoli, co je v rozporu s našimi společnými čilými, učiňte oznámení na oznamovacím telefonním čísle rybářské stráže:  06-70/316-19-79

RYBÁŘSKÝ ŘÁD PRO JEZERO TISZA 2016

1. A) Majitel územní rybářské povolenky vydané pro dospělé může lovit najednou maximálně s 2 pruty a na každém prutu s 3 ks rybářským náčiním, vybaveným každé s maximálně 3 hrotovým háčkem, jakož i návnadové rybky nesmí chytat s čeření větší než jeden čtvereční metr. Držitel územní povolenky smí vylovit z druhů ryb chráněných omezením počtu kusů denně celkem 3 kusy, avšak nejvýše 2 kusy ryb jednoho druhu. (napr: 2 ks kapra a 1 ks línu, nebo 2 ks štiky a 1 ks Candátu východního). Výjimkou je Candát východní, ze kterého je možné si ponechat 3 ks, ale v tom případě v ten samý den není možné ponechat si jinou rybu, chráněnou omezením počtu kusů. V den lovu ryb a v předcházejících šesti kalendářních dnech, v souvislosti s candátem, štikou a sumcem je možné ponechat si maximálně 7 kusů ryb. Z druhů ryb, na které se nevztahuje omezení počtu kusů je dovoleno ulovit denně celkem 10 kg.

1. AB) Majitel územní rybářské povolenky vydané pro osoby nad 65 let může lovit najednou maximálně s 2 pruty a na každém prutu s 3 ks rybářským náčiním, vybaveným každé s maximálně 3 hrotovým háčkem, jakož i návnadové rybky nesmí chytat s čeření větší než jeden čtvereční metr. Držitel územní povolenky smí vylovit z druhů ryb chráněných omezením počtu kusů denně celkem 3 kusy, avšak nejvíc 2 kusy ryb jednoho druhu. (napr: 2 ks kapra a 1 ks línu, nebo 2 ks štiky a 1 ks Candátu východního). Výjimkou je Candát východní, ze kterého je možné si ponechat 3 ks, ale v tom případě v ten samý den není možné ponechat si jinou rybu, chráněnou omezením počtu kusů. V den lovu ryb a v předcházejících šesti kalendářních dnech, v souvislosti s candátem, štikou a sumcem je možné ponechat si maximálně 7 kusů ryb. Z druhů původních ryb, na které se nevztahuje omezení počtu kusů je dovoleno ulovit denně celkem 10 kg.

1. A) Majitel omezené roční rybářské povolenky, vydané pro ženy může lovit najednou maximálně s 1 prutem, na každém prutu s 3 ks rybářským náčiním, vybaveným každé s maximálně 3 hrotovým háčkem, jakož i návnadové rybky se nesmí chytat s čeření větší než jeden čtvereční metr. Držitel územní povolenky smí vylovit z druhů ryb chráněných omezením počtu kusů denně celkem 2 kusy, avšak nejvíc 1 kus ryby jednoho druhu. (napr: 1 ks kapra a 1 ks línu, nebo 1 ks candátu a 1 ks štiky). Výjimkou je Candát východní, ze kterého je možné si ponechat 2 ks, ale v tom případě v ten samý den není možné ponechat si jinou rybu, chráněnou omezením počtu kusů. V den lovu ryb a v předcházejících šesti kalendářních dnech, v souvislosti s candátem, štikou a sumcem je možné ponechat si maximálně 7 kusů ryb. Z druhů původních ryb, na které se nevztahuje omezení počtu kusů je dovoleno ulovit denně celkem 5 kg.

1.C) Majitel mládežnické územní rybářské povolenky (ta osoba, disponující rybářskou zkouškou, která již dosáhla věku  10. let, ale do dne 31. prosince v témže roce nedosáhl věku 19. let) může lovit 1 udicí a na ní s  1 ks náčiním maximálně s 3 hrotovým háčkem, jakož i návnadové rybky nesmí chytat s čeření větší než jeden čtvereční metr. Držitel mládežnické územní povolenky smí vylovit z druhů ryb chráněných omezením počtu kusů denně celkem 2 kusy, avšak nejvýše 1 kusy ryby jednoho druhu. (napr: 1 ks kapra a 1 ks línu, nebo 1 ks candátu a 1 ks štiky). Výjimkou je Candát východní, ze kterého je možné si ponechat 2 ks, ale v tom případě v ten samý den není možné ponechat si jinou rybu, chráněnou omezením počtu kusů. V den lovu ryb a v předcházejících šesti kalendářních dnech, v souvislosti s candátem, štikou a sumcem je možné ponechat si maximálně 7 kusů ryb. Z druhů původních ryb, na které se nevztahuje omezení počtu kusů je dovoleno ulovit denně celkem 5 kg.

1. D) Majitel dětské územní rybářské povolenky (ta osoba, nevlastnící rybářskou zkouškou, která již dosáhla věku 3. let, ale do dne 31. prosince v témže roce nedosáhl věku 15. let) může lovit ryby 1 udicí a na ní s 1 ks náčiním maximálně s 3 hrotovým háčkem. Z ryb, které jsou chráněny omezením počtu kusů si může ponechat denně spolu 1 ks. V den lovu ryb a v předcházejících šesti kalendářních dnech, v souvislosti s candátem, štikou a sumcem je možné ponechat si maximálně 3 kusů ryb. Z druhů původních ryb, na které se nevztahuje omezení počtu kusů je dovoleno ulovit denně celkem 5 kg.

1. A) Majitel územní rybářské povolenky vydané pro turisty může lovit najednou maximálně s 1 udicí a na udici s 3 ks rybářským náčiním, vybavenou s maximálně 3 větveným háčkem, jakož i nástražné rybky nesmí chytat s čerení větší než jeden čtvereční metr. Držitel územní povolenky smí vylovit z druhů ryb chráněných omezením počtu kusů denně celkem 2 kusy, (např: 1 ks kapra a 1 ks sumce nebo 2 ks štiky). V den lovu ryb a v předcházejících šesti kalendářních dnech, v souvislosti s candátem, štikou a sumcem je možné ponechat si maximálně 7 kusů ryb. Z druhů původních ryb, na které se nevztahuje omezení počtu kusů je dovoleno ulovit denně celkem 10 kg.

2. V lovení ryb chráněných omezením počtu kusů je možné pokračovat po ulovení (ponecháni si) povoleného množství, ale každou další takovou ulovenou rybu je rybář povinen okamžitě, šetrně pustit zpět.

3. Rybář je při provádění činnosti, směřující na chytání ryb povinen u sebe držet dokumenty, opravňující k chytání ryb (státní rybářská povolenka, územní povolenka a rybářský deník), které majitele dokumentů opravňují k lovení ryb jen za prokázání se průkazem s fotografií obličeje, sloužící na prokázání totožnosti. Na výzvu osoby, oprávněné na kontrolu rybolovu je rybář povinen předat tyto své dokumenty, respektive umožnit překontrolování svého vozu a zavazadel.

4. Rybář je povinen vést svůj rybářský deník, v souladu s pravidly, které se v něm nacházejí.

Rybář získá vlastnické právo ryby pravomocným ulovením a uvedením v rybářském deníku.

Dřívěji ulovenou (ponechanou) rybu je zakázáno vyměnit za pozdější úlovek.

5. Na lovení ne původních druhů ryb se nevztahuje množstevní limit ,   invazivní druhy (např: druhy tolstolobiku, Sumeček americký, Karas stříbřitý) je zakázáno pustit zpět do vody, rybář je povinen chycené exempláře po opuštění vodního území z místa odnést. (S pod toho tvoří výjimku exempláře, které byly přichyceny zvenčí a nikoli v části hlavy, které je povinné pustit zpět.)

6. Ne původní druh živé ryby (např: Karas stříbřitý, Střevlička východní, atd.) použít jako návnadu se smí jen tehdy, pokud návnadová ryba byla chycena v jezeře Tisza-tó.

7. Chycené ryby je zakázáno trýznit. S chycením a ulovenými rybami je třeba zacházet tak, aby jim způsobena fyzická újma nepřekračovala potřebné minimum, pocházející z metody rybolovu. Rybu, která se plánuje ponechat, je třeba okamžitě vložit zpět do vody. Tu ulovenou rybu, kterou v důsledku některých omezení není možné si ponechat, je třeba okamžitě pustit zpět do vody, a to i tehdy, pokud je zraněná, nemocná nebo zahynula. Chycené ryby je potřeba do jejich zahubení udržet na živu nezpůsobením trvalých zranění, nebo jich je třeba okamžitě zahubit.

8. Ryba ulovena podle pravidel (která se plánuje odnést) se smí odvézt z břehu jen po rychlém a šetrném zahubeni. Návnadovou rybu, kratší než 30 cm je možné odvézt i živou, ale výhradně v takové nádobě, která jí zajistí vodu s potřebným obsahem kyslíku.

9. Pravidla, vztahující se na celostátní zákazové doby a nejmenší míry odlovu se nacházejí v rybářském deníku. Ale na jezeře Tisza tó jsou v souvislosti s následujícími druhy v platnosti následující nejmenší rozměry lovu:

kapr: alespoň 35 cm, candát: alespoň 40 cm, Candát východní: alespoň 30 cm, štika:     alespoň 50 cm, Lín obecný: alespoň 30 cm, Mník jednovousý: alespoň 30 cm, sumec: alespoň 60 cm, Okoun říční: alespoň 15 cm.

10. V době individuální ochrany ryb (od 2. května do 15. června) je zákaz lovu sumce   a jeho výlov (ponechání) v proplachových kanálech, jakož i na celém území jezera Tisza od 1. ledna do 31. března a od 2. listopadu do 31. prosince.

11. Na Malé Tise od ústí potoku Eger až po ústí potoku Lasko, jakož i od mostu silnice 1. třídy číslo 33. (most potoku Eger), na vodním území ohraničeném potokem Eger, Malá Tisa a hatí v Poroszló je v období mezi 1. lednem a 28. únorem, jakož i 2. listopadem a 31. prosincem povoleno lovit dravé ryby jen s přírodní návnadou, přívlač je zakázán.

12. Ochranná pásma vodních zdrojů lze najít uvedené v příloze mapy oblastního lístku, jakož i hranice tohoto pásma jsou na místě vyznačeny tabulemi.

Celoroční zákaz lovu ryb v ochranném pásmu vodních zdrojů je vodní území Dühös-Lapos. Tj území ohraničené mostem silnice 1. třídy č. 33 (most potoku Eger), hrázní budovy v Ráboly, kulatou třtinou, studny s vahadlem a mostu Bocskoros. Zde je v období od 1. ledna do 28. února a od 2. listopadu do 31. prosince zakázán jakýkoliv rybolov a přítomnost.

Ochranné pásmo vodních zdrojů pro rozmnožování je územím, které je ohraničené 12/1 kilometrovníkem hráze jezera Tisza na úseku Ráboly, silničního mostu potoka Eger, který spojuje obce Négyes a Borsodivánka, přístav v Tiszavalk, jakož i pravým břehem potůčku Nyárád a soutoku Nyárád a potoku Eger. Zde je v období od 1. března do 15. června a zakázán jakýkoliv rybolov a zdržování se.

13. V období mezi 1. listopadem a 15. březnem – v zájmu ochrany stavu ryb je v zimoviště pro činnost rybolovu zakázáno používat sonar.

14. V měsících leden a prosinec je rybolov povolen jen v době od 7 do 17 hodin, v měsíci únor od 6 do 18 hodin.

Rybaření je zakázáno v teritoriu zimního přístavu Kisköre a v oblasti vodní hladiny elektrárny v délce 300 m, dále v okruhu 50 m všech umělých děl  (včetně regulačních umělých vodních děl proplachovacích kanálů).

16. Je zakázáno používat všechny takové způsoby rybaření, jejichž následkem se udice nezachytává do úst ryb. Všechny ryby, které byly uchyceny zvenčí a nikoli v části hlavy, a mají stopy po vnějším poškození, je povinné vrátit do vody, ponechat je je zakázáno.

17. Na celém území jezera Tisza je zakázána metoda zavážení, (elektrickým nebo výbušným motorem) pádlováním nebo unášením větrem).

18. Na celém území jezera Tisza je zakázáno zavážení. (Výjimku tvoří rybářské povolenky obsazené rezervací s lístkem na zavážení.) V případě lovu ryb z břehu nebo z člunu je umístění nástrahy povoleno výhradně nahozením do vody z břehu nebo z člunu. Po umístění návnady do vody je zakázáno se od ní vzdálit. Používání lodě na krmení je zakázáno.

19. Na jezeře Tisza nejsou vytvořené rezervovaná nebo označená místa pro rybaření. Kolíky, tyče sloužící k upevnění člunu, bóje, označující místo krmení je rybář povinen po ukončení rybolovu vybrat a odnést. Označit místa rybolovu cizími látkami na rostlinstvu je zakázáno.

20. Zpod bodu 19. znamenají výjimku místa označená tabulí a pořadovým číslem, určené na lov ryb způsobem zavážení (jejich seznam lze shlédnout na internetových stránkách společnosti Sporthorgász Kft.), Pro které lze uskutečnit rezervaci výhradně prostřednictvím naší společnosti. Pro osobu, která loví ryby na místě se zavážením, s územním lístkem na zavážení jsou povinně platné kromě zde uvedených i pravidla uvedená v pravidlech rybolovu se způsobem zavážení.

21. Místa vyznačené pro rybolov způsobem zavážení může používat každý, ale pokud tam přijde rybář s platným územním lístkem na zavážení, rybář, který nedisponuje územním lístkem na zavážení, je povinen mu místo propustit.

Na území mezi rybářským místem pro lovení způsobem zavážení a příslušející bóje se jiný rybář může zdržovat jen s povolením rybáře se zavážením, na jeho krmení chytat ryby z vnějšku se smí jen s jeho souhlasem.

23. Na území s odpadem je zakázáno lovit ryby! Osobě, která rybaří na místě znečištěném odpadky, se místní povolenka odebere. Rybář je povinen po skončení rybaření zanechat místo rybaření v čistém stavu. V zájmu toho vzniklý odpad buď odveze, nebo v pytli, zakoupeném od společnosti Sporthorgász Kft umístí na hraně zábradlí hráze, které pytle odtud společnost odveze.

Rybář je po setmění a za snížených podmínek viditelnosti povinen zajistit odpovídající a plynulé osvětlení svého místa rybaření nebo člunu.

25. Označování ryb napomáhá hospodaření s rybami. Označení je dovoleno z označené ryby odstranit pouze v případě, kdy tato dosáhla lovné míry. Odstraněné označení, záznam obsahující místo a čas výlovku, délku, výšku, hmotnost vylovené ryby a dále jméno a adresu rybáře zašlete poštou nebo odevzdejte osobně na adrese: Tisza-tavi Sporthorgász K. N. Kft. (5350 Tiszafüred, 1442/50 hrsz., poštovní adresa: 5350 Tiszafüred, pf.76.). Každý odesílatel získá dárek, a koncem roku mezi nimi vylosujeme 1 ks roční územní povolenku.

26. Při používání s cílem lovení ryb, rybáři, který nechá rybářsky nástroj, vhodný na lovení ryb bez dozoru, se místní rybářská povolenka okamžitě odejme. Ponechat dozor na jiného je zakázáno. Pokud rybář opustí místo rybolovu na trvalou dobu, v tom případě je třeba rybářské nářadí uvést do stavu, který není schopen na lov ryb, nástrahu je třeba vybrat z vody.

27. Organizace oprávněná na hospodaření s rybami si vyhrazuje právo, aby na celém území jezera Tisza tó, na jakékoliv vodní ploše, v neurčeném rozsahu doby – po předchozím projednání s rybáři a jejich představiteli – zakázala používání určitých způsobů lovu nebo rybolov. O platných omezeních společnost informuje na své vlastní internetové stránce (www.sporthorgasz.eu), způsobem zaslání elektronických novinek, na reklamních tabulích, umístěných v přístavu, tak na tabulích, umístěných na hranici dotyčného území.

28. Porušení místních rybářských pravidel má za následek okamžité odnětí místní rybářské povolenky.

29. V otázkách, které nejsou řešeny v Pravidlech pro rybolov jsou směrodatné zákon o hospodaření s rybami a ochraně ryb i nařízení o její realizaci.

30. Žádáme Vás, abyste v zájmu ochrany množení ryb, v proplachových kanálech, v období mezi 1. únorem a 15. červnem jezdily se zvýšenou obezřetností, bez způsobení větších vln.

31. Žádáme rybáře, když v rámci svého rybolovu, v důsledku některých z omezení chytí vícekrát za sebou rybu, kterou je třeba pustit zpátky, ať změní místo nebo způsob rybolovu.

32. Žádáme těch rybářů, kteří značnou část svého úlovku hodí zpátky do vody, aby při lovení ryb podle možností používali háčky bez protihrotu, čímž se minimalizují zranění, způsobené rybám.

Nejdůležitější změnu pro kaprové rybáře znamená zavedení možnosti rybolovu se způsobem zavážky se sportovními pravidly.

Pravidla rybolovu způsobem zavážení na jezeře Tisza tó

Pravidla vztahující se v roce 2016 na dobu hájení a na nejmenší lovné míry, podle druhů ryb.

Doba druhového hájení

Nejmenší lovné míry

Štika

1.II. – 31.III.

50 cm

Candát

1.III. – IV.29.

40 cm

Candát východní

1. III. – 30. VI.

30 cm

Bolen

1.III. – IV.29.

40 cm

Okoun

1. III.  – 29. IV.

15 cm

Parma obecná

15. IV. – 31. V.

40 cm

Ostrucha křivočará

15. IV. – 31. V.

20 cm

Jelec

15. IV. – 31. V.

25 cm

Jelec jesen

15. IV. – 31. V.

20 cm

Ostroretka stěhovavá

15. IV. – 31. V.

20 cm

Podoustev říční

15. IV. – 31. V.

20cm

Kapr

2.V. – 31. V.

35 cm

Lín obecný

2. V. – 15. VI.

30 cm

Sumec

V.2. – VI.15.

* V měsících leden, únor, březen a listopad, prosinec je zakázáno lovení sumce

60 cm, v druhovém době individuální ochrany ryb alespoň 100 cm

Mník jednovousý

30 cm

Pstruh obecný

3. X. – 31. III.

22 cm

Přejeme Vám dobrý stav vody a hezké počasí pro rybaření a také příjemnou zábavu!

Tisza-tavi Sporthorgász K. N. Kft.

TÁRSASÁGUNK MUNKATÁRSAI VÁRJÁK A TISZA-TÓ HORGÁSZATÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKET

TELEPÍTÉSEK, FOGÁSOK, HORGÁSZATI ELŐÍRÁSOK A TISZA-TAVON.

Nem tudja elolvasni? Kérjen újat!