Ivadékbeszerzés 2013 – Ajánlattételi felhívás

Társaságunk, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. a halállomány biztosítása érdekében, a szakigazgatási szervek által elfogadott, 2010-2015. évekre szóló Halgazdálkodási tervének megfelelően, a 2013. évre előírt előnevelt ivadék telepítését kívánja pályázat útján biztosítani.

 

 

 

Ajánlatkérő:

Neve:                                  Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhelye:                            5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.

Telephelye:                          5350 Tiszafüred, Örvényi út 46.

Adószám: 20799764-1-16

Cégjegyzékszám: 16-09-011159

Telefon/Fax:                        36-59-352-273

E-mail:                                  info@sporthorgasz.eu

galne.maria@sporthorgasz.eu

I. ELJÁRÁS

A jelen eljárás – tekintettel annak becsült értékére – közbeszerzésnek nem minősülő beszerzési eljárás. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ajánlatkérő az eljárás egyes elemei tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel azonos szabályokat alkalmaz, a jelen felhívásban részletezettek szerint.

Az ajánlattételi felhívás honlapunkon történő megjelentetésének határideje: 2013. február 18.  (www.sporthorgasz.eu)

 

II. A BESZERZÉS TÁRGYA, FELADATMEGHATÁROZÁS

A beszerzés tárgya a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. évenkénti halasítási kötelezettségében foglalt ragadozóivadék beszerzése a következők szerint

Halfaj

Korosztály

db

cm/db

Csuka

előnevelt ivadék

400.000

min. 3

A szállítás az ajánlattevő feladata. A szállítás minimum 2, maximum 4 részletben történik.

A szállítási helyszínek:

  • Tiszafüred
  • Poroszló
  • Abádszalók

Szállítási határidő:

Halfaj

Szállítási határidő

Csuka

2013. április 30.

Ajánlati ár megadás:

Nettó + ÁFA bontásban, Ft/db-ban, az 1 sz. mellékletben rögzített felolvasólap kitöltésével.

 

III. AZ AJÁNLATTEVŐVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK, IGAZOLÁSI MÓDOK

1. Az ajánlattevő tevékenységi körébe kell, hogy tartozzon a halgazdálkodási tevékenység (TESZOR 0300), ennek igazolására csatolandó az ajánlattevő cégkivonatának 30 napnál nem régebbi hiteles másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásáról szóló igazolás hiteles másolata.

2. Az ajánlattevőnek legalább 3 éves szakmai múlttal, valamint legalább 1 lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie. Ennek igazolása a cégszerűen aláírt nyilatkozat (2. sz. melléklet).

3. Az ajánlattevőnek be kell tartania a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet előírásait a felhívás tárgyát képező ivadékok tenyésztése és szállítása során. Az igazolás módja, cégszerűen aláírt nyilatkozat. (3. sz. melléklet)

4. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, amennyiben a legutolsó 3 lezárt üzleti év közül legalább 1-ben pozitív mérleg szerinti eredménnyel rendelkezett. Igazolási mód az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozat. (4. sz. melléklet)

5. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, amennyiben nincs köztartozása. Igazolási mód az ajánlattétel dátumának megfelelő köztartozásmentes adatbázisból kinyomtatott igazolás, ennek hiányában 30 napnál nem régebbi NAV nemleges igazolás.

6. Az ajánlattevő az ivadék életben maradásáért jótállással tartozik. Ennek megállapítása próbaláda kihelyezésével történik.

7. Az ajánlatkérő a teljes telepítés folyamatában nyilvánosságot kíván biztosítani, ezért az ajánlattevőnek kötelező biztosítani annak lehetőségét, hogy az ajánlatkérő munkatársai, valamint a horgászegyesületek által delegált tagok a halszállítmányok átvételénél jelen lehessenek, továbbá tűrni köteles, hogy a halszállítmányt az előzőekben leírt személyek az ajánlattevő telephelyétől a telepítés helyéig végig kísérjék.

8. Az ajánlattevő legfeljebb egy alvállalkozót vonhat be. Az ajánlattevő az alvállalkozójával kapcsolatban sajátjaként vállal felelősséget. (6. sz. melléklet)

 

 

IV. AZ AJÁNLATTÉVŐVEL SZEMBENI KIZÁRÓ OKOK

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akivel szemben az ajánlattételi felhívás 5. számú mellékletében meghatározott kizáró okok fennállnak.

 

V. EGYÉB FELTÉTELEK

1. A felhívásra csak egy tételben lehet ajánlatot tenni.

2. A szállítás költségei az ajánlattevőt terhelik.

3. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, az érvényes és befogadott ajánlat az ajánlatkérőt nem kötelezi szerződéskötésre.

4. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerült összes költséget az ajánlattevő viseli.

5. Az ajánlattevő egy alvállalkozót a teljesítéshez igénybe vehet.

VI. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE

Hivatalos név: Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.

 

Postai cím: 5350 Tiszafüred, Örvényi út 46.

Az ajánlatokat magyar nyelven, a fent megadott címre postai úton vagy személyesen 2013. március 20.  10.00 óráig kérjük benyújtani. A beadott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban csatolt és kitöltött mellékleteket, illetve kért igazolásokat.

VII. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

Az ajánlatok tervezett elbírálási határideje: 2013. március 27.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legkedvezőbb ár.

VIII. EREDMÉNYHIRDETÉS

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2013. március 28.

Az eredményhirdetésről készült jegyzőkönyvet honlapunkon tesszük közzé, a nyertes ajánlattevőt telefonon értesítjük.

 

IX. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA

A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szolgáltatási szerződést köt. A szerződés tervezetét a 7. sz. melléklet tartalmazza.

 

X. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA

2013. április 3. napja

XI. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Fizetési feltételek: a szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése magyar forintban (HUF), az Ajánlattevő által kiállított számla alapján, a teljesítéstől számított 30 napon belül történik.

Előleg fizetése: Társaságunk előleget nem fizet.

 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Formai követelmények:

  • Az ajánlatot cégszerűen aláírva 1 eredeti példányban kell benyújtani.
  • Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít.
  • Az ajánlatot összefűzve kell benyújtani.
  • Az ajánlatot zárt borítékban vagy zárt csomagban kell az előírt határidőig eljuttatni az ajánlatkérőhöz.
  • Az ajánlatot tartalmazó borítékon vagy csomagoláson fel kell tüntetni a következőket: „Ivadékbeszerzés-2013”, valamint azt, hogy „Az ajánlattételi határidőig felbontani tilos”.
  • A postai úton megküldött ajánlatot az ajánlatkérő abban az esetben tekinti határidőben beérkezettnek, ha a kézhezvételre az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül az ajánlat benyújtásának helyszínén.

A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:

– az ajánlattevő cégkivonatának 30 napnál nem régebbi hiteles másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásáról szóló igazolás hiteles másolata.

– köztartozásmentes adatbázisból kinyomtatott igazolás, ennek hiányában 30 napnál nem régebbi NAV nemleges igazolás.

– az 1-6. számú mellékletek kitöltve eredetiben aláírva (a 7. számú melléklet kitöltése nem szükséges) Letölthető itt: Ajánlati felhívás Ivadékbeszerzés 2013 – Mellékletek.pdf

További információk kérhetők:

Név:                Gálné Gál Mária

Telefonszám: 06-59-352-273

 

Kelt: Tiszafüred, 2013. február 18.

 

Hegedüs Gábor

ügyvezető igazgató